Τοπικά πολεοδομικά σχέδια Ασωπού, Βοιών, Ζάρακα, Μολάων και Μονεμβασιάς

Όπως είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο 2022, με απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Νίκου Ταγαρά (ΦΕΚ Β’ 6046 20.12.2021), είχε ενταχτεί, στο Πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» μετά από αίτημα του Δήμου, η εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Μονεμβασίας για τις Δ.Ε. Ζάρακα, Μονεμβασίας, Ασωπού, Βοιών και Μολάων αντίστοιχα.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 09.09.2022 από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (αναθέτουσα αρχή) και αφορά την εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.) βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ Α’ 245) καθώς και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών, για τις Δ.Ε Ζάρακα, Μονεμβασιάς, Ασωπού, Βοιών και Μολάων όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

  • Σύνταξη Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ) βάσει των όσων ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/2021),
  • Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των προτεινόμενων από τη Μ.Π.Σ ρυθμίσεων και κατευθύνσεων με βάση τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225 Β’/5-9-2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. οικ. 40238/2017 (ΦΕΚ 3759/Β’ 25.10.2017),
    ●Σύνταξη Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλόλητας ως υποστηρικτική της Μ.Π.Σ, 
  • Σύνταξη Μελέτης Προσωρινής Οριοθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων ως υποστηρικτική της ΜΠΣ (σύμφωνα με το άρθρο 5 §2 του ν.4258/2014), σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη οριοθέτησης ρεμάτων εντός των νέων, προς πολεοδόμηση, περιοχών της πρότασης του ΤΠΣ, 
  • Τοπογραφική Αποτύπωση σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74, τον Ν4030/2011, τον Ν4178/2013 και την ΚΥΑ 140055/2017 (Άρθρο 2) και
  • Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη βάση των όσων ορίζονται στο Ν.4258/2014 και την ΚΥΑ140055/2017 (Άρθρο 3).

Το μεγάλο αυτό έργο, κόστους 1.248.133,39 (χωρίς ΦΠΑ), θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, με προθεσμία εκτέλεσης: τριανταέξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ουσιαστικά μετεξέλιξη των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων/ΓΠΣ και των Σχεδίων Χωρικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης/ΣΧΟΑΠ), θα καθορίσουν χρήσεις γης, όρους δόμησης, περιοχές προστασίας, θα ορίζουν τις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, θα καθορίζουν και θα χαρακτηρίζουν το οδικό και γενικώς τα μεταφορικά δίκτυα. Επίσης, θα περιλαμβάνουν μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μέτρα για την υποστήριξη καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Τα τελικά κείμενα θα συνοδεύονται από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων και θα εγκρίνονται μέσω Προεδρικού Διατάγματος, ώστε να τύχουν προδικαστικού ελέγχου από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η ένταξη της σχετικής μελέτης Πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», ήταν μια στρατηγική επιλογή της Δημοτικής Αρχής, έτσι ώστε να ισχύουν από κοινού οι ίδιες προϋποθέσεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίλυση χρόνιων και κρίσιμων χωρικών προβλημάτων. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.