Τελευταία ευκαιρία επιδότησης της απόσυρσης του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος, που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα»

Έως τις 15 Δεκεμβρίου η τελική παράταση Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μάκης Βορίδης και η ΥφυπουργόςΑγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή με γνώμονα την εξάντληση τηςστήριξης των Ελλήνων αλιέων - πλοιοκτητών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, πουφέρουν το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)»προχωρούν στη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ένταξης στις ευνοϊκές διατάξειςεπιδότησης της απόσυρσης του αλιευτικού εργαλείου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι αλιείς επιδοτούνται με σημαντικά ποσά έως 25.000 ευρώανά σκάφος και με συνολικό ύψος ενίσχυσης που φτάνει στα 5.750.000 ευρώ.Αξίζει να σημειωθεί ότι σκοπός της παράτασης είναι να δοθεί μια δεύτερη και τελευταίαευκαιρία προς τους αλιείς του αλιευτικού εργαλείου της βιντζότρατας να αξιοποιήσουν ταδιαθέσιμα 5.750.000 ευρώ. Μετά τη λήξη της συγκεκριμένης προθεσμίας όσοι δικαιούχοιεπιλέξουν να μην ενταχθούν στο πρόγραμμα χάνουν αφενός το δικαίωμα επιδότησης τηςαπόσυρσης αφετέρου το δικαίωμα αλίευσης με το συγκεκριμένο αλιευτικό εργαλείο. Υπογραμμίζεται ότι η λειτουργία του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται απόσκάφος ή βιντζότρατα (SB)» δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η μέχρισήμερα δραστηριοποίησή τους γινόταν είτε δοκιμαστικά είτε κατά παρέκκλιση μεσυγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης, που έληξε το Μάρτιο του 2020, ωστόσο το ΥπουργείοΑγροτικής Ανάπτυξης προτάσσοντας την ανάγκη στήριξης των αλιέων της βιντζότραταςαποφάσισε και προχώρησε σε επιδότηση με το ύψος του κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσηςήσσονος σημασίας (de minimis) να ορίζεται σε 25.000€ ανά σκάφος για αλιευτικά σκάφηπου ενεργοποίησαν άδεια αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο γρίπος, που σύρεται απόσκάφος ή βιντζότρατα (SB)  έστω και για μία από τις χρονιές 2017, 2018, 2019 ή 2020 καισε 20.000€ ανά σκάφος για αλιευτικά σκάφη, που είχαν αλλά δεν ενεργοποίησαν την άδειααλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο γρίπος, που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB) τααντίστοιχα έτη. Δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες αλιείς - πλοιοκτήτες των 232 αδειοδοτημένωνεπαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος πουσύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» σε όλη την Επικράτεια (φυσικά ή νομικάπρόσωπα) αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους,  εφ΄ όσον τα σκάφη τους διαθέτουναλιευτική άδεια σε ισχύ κατά το έτος 2020, δραστηριοποιούνται στην αλιεία με τοαλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» και θα έχουνπροβεί στην κατάργηση του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ήβιντζότρατα (SB)» με διαγραφή του από την αλιευτική άδεια του σκάφους και καταχώρησητης διαγραφής του εργαλείου αυτού στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο.  Τονίζεται ότι οι αλιείς μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν κανονικά τις αλιευτικέςδραστηριότητές τους με άλλα αλιευτικά εργαλεία (ως παράκτιοι) για τα οποία διατηρούνάδεια.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.