Υποχρεωτικός ο δωρεάν αυτο-διαγνωστικός έλεγχος για την όλη την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο δωρεάν αυτο-διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι πλέον υποχρεωτικός γιατους/τιςμαθητές/τριες, τους/τιςεκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος θα πρέπει να διενεργείται κάθεσχολική εβδομάδα, τουλάχιστον μία φορά, πριναπότηΔευτέρα και έως και είκοσιτέσσερις(24)ώρες πριναπότηνπροσέλευσηστησχολικήμονάδα.

Η προμήθειατουαυτο-διαγνωστικού ελέγχουγίνεται δωρεάν απότοφαρμακείο με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α., του Π.Α.Μ.Κ.Α. ή του Π.Α.Α.Υ.Π.Α., μαζί με την επίδειξη οποιουδήποτε εγγράφου ταυτοποίησης, διενεργείται στο σπίτι και για τους/τις μαθητές/τριεςηλικίας κάτωτων δεκατριών(13)ετών, μετηβοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.

Μετά τη διεξαγωγή οι γονείς/κηδεμόνεςτωνμαθητών/ τριων επισκέπτονταιτην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr,ηοποία είναιπροσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και,αφού επιλέξουν την κατηγορία: «ΣχολικήΚάρταγιαCovid-19», υποβάλλουν το αποτέλεσμα. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό,εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτααρνητικού αποτελέσματος,την οποία εκτυπώνουν και ο/η μαθητής/τρια επιδεικνύει στον/στην εκπαιδευτικότηςπρώτηςώρας, μέσα στη σχολική τάξη, και τηφέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό,εκδίδεται από τηνπλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν και μεταβαίνουν εντός είκοσιτεσσάρων(24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr,για δωρεάν επαναληπτικό λεγχο. Μέχρι τη μετάβαση παραμένουν στο σπίτι ακολουθώντας τα πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ.

Ανάλογα ενεργούν και οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων, επιλέγοντας την κατηγορία:  «Δήλωση αποτελέσματοςself-testγιαCOVID-19».

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρταςCOVID-19θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος γιατους/τιςμαθητές/τριες, ήτης δήλωσης του θετικούή αρνητικού αποτελέσματος γιατους/τιςεκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες και τους/τις εκπαιδευτικούς, αντίστοιχα.

Επίσης, αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου,οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί  και το λοιπό προσωπικότων σχολικών μονάδων μπορούν να επιλέξουν τη διεξαγωγ ή διαγνωστικού ελέγχου(rapidtestή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή,είτε μεεπιβάρυνσήτουςσειδιωτικήδομή. Πάντως, η διεξαγωγή των διαγνωστικών αυτών ελέγχων γίνεται κάθε σχολική εβδομάδα, τουλάχιστον μία φορά, εντός εβδομήντα δύο(72)ωρώνπριναπότηΔευτέρα.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξειτην σχολική κάρτα κατά την είσοδότου/της στην τάξη,τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα (παραμένειστονειδικόχώροπουέχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες γιατην αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊούCOVID-19,μέχρις ότουοιγονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, όπου και ενημερώνονται για την υποχρέωσητης διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης).

Σεπερίπτωσημηδιενέργειαςδιαγνωστικούελέγχου από εκπαιδευτικούς δεν τους επιτρέπεται η παροχή εργασίας και υφίστανται περικοπή αποδοχών λόγω υπαίτιας μη παροχή εργασίας.

Τέλος, για τους/τιςμαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό και τοείδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκηςτου/της μαθητή/τριας.

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

IONIAN 2