Στ. Αραχωβίτης: «Κύθηρα: Γιατί οι παραγωγοί βρίσκονται ξανά στη θέση να πρέπει αποδείξουν οι ίδιοι «ότι δεν είναι ελέφαντες»;

Με Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) που καταθέσαμε σήμερα και
υπογράφεται από 14 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ζητάμε να διαλευκανθούν
οι αιτιάσεις παραγωγών των Κυθήρων για τις μεγάλες αστοχίες και προβλήματα που
αναδείχθηκαν φέτος στα αγροτεμάχιά τους, έπειτα από την τμηματική, υποχρεωτική από τους
κοινοτικούς κανονισμούς ανανέωση του χαρτογραφικού υπόβαθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέρος της
οποίας αφορούσε και σε περιοχές των Κυθήρων.
Είναι προφανές ότι, αν οι τυχόν αστοχίες είναι απόρροια της παραπάνω υποχρέωσης της
πολιτείας για ανανέωση του υποβάθρου, είναι και ευθύνη της πολιτείας να έχει ενεργήσει
έγκαιρα, στοχευμένα και αποτελεσματικά ώστε να διορθωθούν όλες οι παράμετροι που μπορεί
να θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή και δίκαιη καταβολή των επιδοτήσεων του Πυλώνα Ι και ΙΙ της
ΚΑΠ στους παραγωγούς των Κυθήρων.
Οι «μετακινήσεις» των αγροτεμαχίων αποτελούσαν συχνό φαινόμενο του αμαρτωλού
παρελθόντος και θα ανέμενε κανείς ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα είχε φροντίσει να οργανώσει
διαδικασίες και δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλίζει ότι αυτά τα φαινόμενα θα
προλαμβάνονται και θα διορθώνονται εν τη γενέσει τους, ιδιαίτερα δε όταν αυτές οι
μετακινήσεις είναι αποτέλεσμα ενεργειών της διοίκησης. Το γεγονός ότι οι παραγωγοί
βρίσκονται ξανά στη θέση να πρέπει ν' αποδείξουν οι ίδιοι ότι «δεν είναι ελέφαντες», δεν μπορεί
παρά να σηματοδοτεί πισωγύρισμα στην εύρυθμη απονομή των επιδοτήσεων.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης –ΑΚΕ:

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ)
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Ανανέωση Χαρτογραφικού Υποβάθρου ΟΠΕΚΕΠΕ στα Κύθηρα και Καταβολή Ενισχύσεων»

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κοινοτικούς κανονισμούς, τον Ιανουάριο 2020 έγινε
τμηματική ανανέωση του χαρτογραφικού υπόβαθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ μέρος της οποίας αφορούσε και σε περιοχές
των Κυθήρων. Αυτή η ανανέωση μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα ‘την αναθεώρηση των ορίων των αγροτεμαχίων
αναφοράς, ή του κωδικού κάλυψης, τη δημιουργία μη επλέξιμων τμημάτων ή ακόμη και ολόκληρων αγροτεμαχίων.
Σύμφωνα δε με σχετική επιστολή από 7/10/2020 του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ποταμού, παραγωγοί των Κυθήρων
διαμαρτύρονται γιατί με την ανανέωση δημιουργήθηκε πολύ σοβαρό πρόβλημα στα αγροτεμάχιά τους που
κατέστησαν εντελώς ξαφνικά μη επιλέξιμα ενώ επί σειρά ετών ήταν επιλέξιμα για την ένταξη σε προγράμματα του
ΠΑΑ αλλά και για την απόδοση ενισχύσεων του Πυλώνα Ι.
Για παράδειγμα οι ενταχθέντες στο Μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας (Μ11) που τα αγροτεμάχιά τους στη δήλωση του
2020 είναι ακριβώς τα ίδια με τη δήλωση του 2018 (της αίτησης ένταξης), και του 2019 (ήτοι του πρώτου έτους
εφαρμογής) θα υποστούν μειώσεις και κυρώσεις εφόσον η γεωχωρικώς προσδιορισθείσα έκταση από το
διασταυρωτικό έλεγχο της ΕΑΕ του 2020 δίνει μη επιλέξιμες εκτάσεις για αυτά τα αγροτεμάχια.
Αποτέλεσμα είναι να έχουμε απώλεια ενισχύσεων αλλά και τη δημιουργία πολλαπλών προβλημάτων στον έλεγχο
και στην εκκαθάριση των σχετικών πληρωμών αφού τα αγροτεμάχια αυτά έχουν ενταχθεί και σε προγράμματα τα
οποία είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη των περιοχών των Κυθήρων (Βιολογική Γεωργία, Σχέδια Βελτίωσης,
Νέοι Γεωργοί κλπ).Όλες αυτές οι δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, περιγράφονται σε κοινή
επιστολή διαμαρτυρίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών Ποταμού και Λιβαδίου και της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών
Κυθήρων.
Επειδή η ανανέωση του χαρτογραφικού υποβάθρου αποτελεί ευθύνη του κράτους, και όχι του πολίτη, το
οποίο οφείλει να διασφαλίζει την ομαλή και δίκαιη καταβολή των επιδοτήσεων,
Επειδή ο πολίτης – παραγωγός δεν μετακίνησε ή επηρέασε καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο την εκλεξιμότητα
των αγροτεμαχίων του,
Επειδήμπορεί μεν η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επιλεξιμότητας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 49825/07-
08-2020 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΑΔΑ: ΨΑΝΨ46ΨΧΞΧ-ΕΤΣ) να ήταν (για τους παραγωγούς ή τα ΚΥΔ) η
31/10/2020 όμως οι παραγωγοί διατείνονται ότι δεν ήταν δυνατόν να τροποποιήσουν τις συντεταγμένες των
αγροτεμαχίων τους που έχουν βεβαιωθεί από τους μηχανικούςμε επίσημα τοπογραφικά διαγράμματα ή
σκαριφήματακαι με τις οποίες αποδίδονται σε αυτούς εδώ και χρόνια οι κάθε είδους ενισχύσεις επιδοτήσεις
Επειδή η αδυναμία τροποποίησης από μεριάς παραγωγών ή ΚΥΔ των συντεταγμένων των αγροτεμαχίων
που αναδείχτηκαν με προβλήματα λόγω της ανανέωσης του χαρτογραφικού υποβάθρου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
συμπαρασύρει και την προηγούμενη ένταξη των εκτάσεων αυτών σε άλλα πλην των άμεσων ενισχύσεων
προγράμματα δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην ομαλή συνέχισή τους, και σωρεία μειώσεων/κυρώσεων ή
ακόμη και αποκλεισμών

Επειδή ειδικά κατά τη χρονιά που μας πέρασε αλλά και στη νέα, η αγροτική ανάπτυξη είναι κρίσιμη για το
ξεπέρασμα των επιπτώσεων της πανδημίας και οι ποικίλες εμπλοκές που δημιουργούνται από την ανανέωση του
χαρτογραφικού υποβάθρου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πηγή σοβαρής ανάσχεσης για τα Κύθηρα και απώλεια
εισοδημάτων κρίσιμων για τη βιωσιμότητα των παραγωγών του νησιού
Επειδή υφίσταται υποχρέωση της πολιτείας να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να
προλαμβάνει τυχόν αστοχίες που γεννώνται από δικές της ενέργειες, πολλώ δε μάλλον, όταν οι επιπτώσεις αυτών
είναι σοβαρές στην βιωσιμότητα εν μέσω της πρωτόγνωρης πανδημίας
Παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία:
 Παρακαλούμε για την κατάθεση σχετικών εγγράφων ως προς τη τμηματική ανανέωση του
χαρτογραφικού υπόβαθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές των Κυθήρων και τα επιμέρους
αποτελέσματα αυτής στην αναθεώρηση των ορίων των αγροτεμαχίων αναφοράς, ή του κωδικού
κάλυψης, και στη δημιουργία μη επλέξιμων τμημάτων ή ακόμη και ολόκληρων αγροτεμαχίων.
 Παρακαλούμε για την κατάθεση σχετικών εγγράφων ως προς τις τυχόν επιπλέον της γενικής υπ’
αριθμ 49825/07-08-2020 εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ ενέργειες της πολιτείας για την έγκαιρη και ειδική
ενημέρωση των παραγωγών και των ΚΥΔ των Κυθήρων.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Κρίνετε ότι με βάση τα σχετικά κατατιθέμενα έγγραφα επιβεβαιώνεται το αναφερόμενο υψηλό
ποσοστό αστοχίας ως αποτέλεσμα της ανανέωσης του χαρτογραφικού υποβάθρου στην περιοχή
των Κυθήρων;
2. Υπήρξε έγκαιρη και ειδική ενημέρωση των παραγωγών και των ΚΥΔ για την ανανέωση του
χαρτογραφικού υποβάθρου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές των Κυθήρων ή κρίνετε ότι ήταν
επαρκής η αντιμετώπιση των Κυθήρωνμε την υπ’ αριθμ 49825/07-08-2020 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ
(ΑΔΑ: ΨΑΝΨ46ΨΧΞΧ-ΕΤΣ) που ισχύει για όλη τη Χώρα;
3. Υπήρχε η όχι η δυνατότητα των παραγωγών να τροποποιήσουν μονομερώς τις συντεταγμένες των
αγροτεμαχίων τους που έχουν βεβαιωθεί από τους μηχανικούς και με βάση τις οποίες για σειρά
ετών αποδίδονταν σε αυτούς οι ενισχύσεις/επιδοτήσεις ή θα έπρεπε να δοθεί χρόνος αλλά και
οδηγίες ή ειδική συνδρομή του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ανανέωση των θέσεων των αγροτεμαχίων με
βάση το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο;
4. Προτίθεστε να αντιμετωπίσετε και σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε -έστω και εκ των υστέρων-
να αρθούν συντεταγμένα και ολιστικά τα σοβαρά προβλήματα που δημιούργησε και συνεχίζει να
δημιουργεί η ανανέωση του χαρτογραφικού υποβάθρου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις για χρόνια
χορηγούμενες επιδοτήσεις από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και τις ενισχύσεις του
Πυλώνα Ι στα Κύθηρα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Αραχωβίτης Σταύρος
Δρίτσας Θεόδωρος
Αλεξιάδης Τρύφων
Βαρδάκης Σωκράτης
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Κασιμάτη Νίνα
Μάρκου Κων/νος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.