Ο βουλευτής Λακωνίας κ. Νεοκλής Κρητικός σε συνέχεια της ερώτησης πουκατέθεσε στη Βουλή (Α.Π. 1144-08/10/2020) σχετικά με την οργάνωση τωνυποθηκοφυλακείων σύμφωνα με το ν.4512/2018 συναντήθηκε σήμερα 13/10 με τον κ.Δημήτρη Σταθάκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Κτηματολογίου.Το "Ελληνικό Κτηματολόγιο" είναι ο φορέας που έχουν περάσει πλέον ταυποθηκοφυλακεία όλης της χώρας και είναι ο φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τηνυλοποίηση της ενοποίησης και εκ νέου οργάνωσης αυτών.Η προκήρυξη του Ιουλίου για την έρευση κτιρίου για την μεταστέγαση τωνυποθηκοφυλακείων της Λακωνίας, δεν προχώρησε καθώς υπήρχαν ζητήματα με τιςπροσφορές.Η διαδικασία θα προχωρήσει άμεσα και πιθανότατα στις αρχές του 2021 θα έχειολοκληρωθεί.