Δήμος Σπάρτης: "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Ανωγείων και Καμινίων"

Ο Δήμος Σπάρτης με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνει πως το έργο του Δήμου Σπάρτης με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
Ανωγείων και Καμινίων Δ.Ε. Φάριδος Δήμου Σπάρτης», συνολικού προϋπολογισμού
433.811,00€,  εντάχθηκε στη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4128/29-9-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805)
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Ο Δήμος Σπάρτης είχε υποβάλλει την αρ. πρωτ. 4237/18-3-2022 αίτηση
χρηματοδότησης, με Μελέτη και πλήρη φάκελο εγκρίσεων και δικαιολογητικών, σε
συνέχεια της με αρ. πρωτ. 5474/23-12-2021 (ΑΔΑ: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3) πρόσκλησης
της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Σύμφωνα με την Μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου, προβλέπεται η βελτίωση και η ασφαλτόστρωση/τσιμεντόστρωση τεσσάρων
αγροτικών οδών συνολικού μήκους 3.734 μέτρων στις Κοινότητες Ανωγείων και
Καμινίων στη Δημοτική Ενότητα Φάριδος του Δήμου Σπάρτης, που εξυπηρετούν την
πρόσβαση στις παρόδιες καλλιέργειες γεωργικής γης και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις.

Με την εκτέλεση του έργου επιδιώκεται η διευκόλυνση της ασφαλούς χρήσης με
τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των ανωτέρω οδών, προκειμένου να
αναβαθμιστεί η λειτουργικότητά και η βατότητα αυτών και να στηριχθεί η
παραγωγική δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα. 

Εκ του Δήμου 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.