Δήμος Μονεμβασίας: Υποβολή Πρότασης στην πράξη «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης δημοτικών ενοτήτων»

Ο Δήμος Μονεμβασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  υπέβαλε  φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χρηματοδότηση της αίτησης  με τίτλο της πράξης «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός  Υποδομών Ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 7.635.297,53 €.

Συγκεκριμένα η υποβληθείσα  πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι  υποέργα:

Υποέργο 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ), Π/Υ  4.663.953.89 €.

Το έργο αφορά: α. Κατασκευή νέων αγωγών ύδρευσης μήκους 26.403,00μ από σωλήνες πολυαιθυλενίου, διαμέτρου DN75-DN140, β. Ανόρυξη έξι (6) νέων υδρογεωτρήσεων, γ. Κατασκευή – τοποθέτηση έξι δεξαμενών χωρητικότητας 25-250μ3, δ. Εγκατάσταση δύο (2) φίλτρων αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης σε υφιστάμενες γεωτρήσεις και ε. Εγκατάσταση εφτά (7) υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων υδρογεωτρήσεων. 

Υποέργο 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, Π/Υ: 1.516.099,64 €. 

Αντικείμενο του υποέργου 2 είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση, οι δοκιμές και η θέση σε λειτουργία συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού, αποτελούμενο από έναν (1) ΚΣΕ (Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου) και πενήντα (50) ΤΣΕ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου), οι οποίοι ελέγχουν τα υδραγωγεία του Δήμου Μονεμβασίας. Το σύστημα με τη χρήση ασύρματου δικτύου επικοινωνιών θα παρέχει αυτόματη απομακρυσμένη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο (real time), καθώς και οποιαδήποτε παρέμβαση από τον χρήστη είτε απομακρυσμένη, είτε τοπική, για την τροποποίηση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης. 

Υποέργο 3: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, Π/Υ 1.225.244,00 €. 

Αντικείμενο του υποέργου 3 είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα (3.250) ψηφιακών υδρομετρητών στις παροχές των καταναλωτών του Δήμου Μονεμβασίας, οι οποίοι θα επικοινωνούν μέσω δικτύου LPWAN (Low Power Wide Area Network) με το λογισμικό Τηλεμετρίας για να λαμβάνουν τις μετρήσεις και για να ελέγχουν τη λειτουργία τους σε πραγματικό χρόνο,  αποσκοπώντας  στην έγκυρη τιμολόγηση του πόσιμου νερού, οι οποίες συγκρινόμενες με τις μετρήσεις των υδρομετρητών στους κεντρικούς αγωγούς κατανάλωσης, θα συμβάλουν καθοριστικά στον εντοπισμό των διαρροών ανά ζώνη δικτύου ύδρευσης.  

Υποέργο 4: Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες-εργασίες, Π/Υ 230.000,00 €. 

Αφορά εργασίες και έρευνες πεδίου (επίβλεψη-ανασκαφική έρευνα) από αρχαιολόγο κατά τη διάρκεια κατασκευής του υποέργου 1.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.